Privacyverklaring Aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda

Algemeen

Zorg voor elkaar Breda (ZveB) is een netwerk van diverse Bredase maatschappelijke organisaties en de Gemeente Breda. In opdracht van de gemeente bieden we ondersteuning aan inwoners. We hebben samen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Om jou als inwoner goed te kunnen informeren en/of doorverwijzen verwerken wij binnen het Aanmeldpunt ZveB persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, geboortedatum of e-mailadres. Ook staat in het registratiesysteem in beperkte mate relevante inhoudelijke informatie die nodig is om jou goed van dienst te zijn. Wij gaan vertrouwelijk met deze gegevens om. Iedere medewerker bij het Aanmeldpunt ZveB heeft vanuit zijn beroep geheimhoudingsplicht.

Onze systemen zijn goed beveiligd en onze medewerkers mogen jouw gegevens niet zomaar delen met anderen. Je hebt ook rechten, bijvoorbeeld om je dossier in te zien of een kopie van je dossier op te vragen.

Na jouw aanmelding bij het Aanmeldpunt ZveB kijken we welke organisatie jou verder gaat helpen. Deze organisatie zet jouw gegevens in hun eigen registratiesysteem. En deze organisatie is dan verantwoordelijk om deze gegevens op een goede manier te verwerken. Iedere organisatie heeft een eigen privacyverklaring waarin staat hoe ze omgaan met persoonsgegevens.

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan de uitgebreide Privacyverklaring Aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda. Voor verdere vragen of opmerkingen kun je ons mailen: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

Privacyverklaring Aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda (ZveB)

Wie we zijn

Zorg voor elkaar Breda (ZveB) is een netwerk van diverse Bredase maatschappelijke organisaties en de Gemeente Breda. Inwoners die met moeilijkheden worden geconfronteerd en daar niet zelf uitkomen kunnen bij Zorg voor elkaar Breda terecht. Samen zorgen we ervoor dat iedere inwoner van Breda de ondersteuning, hulp of zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. In het netwerk werken vrijwilligers en professionals samen met de mensen die hulp vragen. Om de toegang tot hulp en zorg zo goed en snel mogelijk te laten verlopen is er één toegang, namelijk het Aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda.

Gegevens Aanmeldpunt Zorg voor elkaar Breda (ZveB):

  • één telefoonnummer: 076 525 15 15
  • één emailadres: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl
  • één website: www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Via deze contactpunten vindt je ook de overige locaties en tijden van de inloopspreekuren van Zorg voor elkaar Breda in de verschillende wijken.

Adres Aanmeldpunt ZveB: Nieuwe Prinsenkade 25; 4811 VC Breda; Open tijdens kantooruren (ma t/m vr) van 8.30 tot 17.00 uur.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Om jou als cliënt goed te kunnen informeren en/of doorverwijzen verwerken wij binnen het Aanmeldpunt ZveB persoonsgegevens van met name cliënten/klanten. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van medewerkers, contactpersonen van (keten)partners en externe relaties. Hierbij vinden wij het van groot belang dat we zorgvuldig en veilig omgaan met al deze gegevens.
Met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens houden we ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het Aanmeldpunt ZveB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt met name voor cliënten/klanten en biedt een kort overzicht van hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Indien je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over privacy en de bescherming van persoonsgegevens neem dan contact op met het Aanmeldpunt ZveB via samen@zorgvoorelkaarbreda.nl.

Wanneer mogen wij gegevens verwerken?

Het Aanmeldpunt ZveB verwerkt alleen persoonsgegevens als ze aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • We voeren een taak ‘van algemeen belang’ uit. Denk daarbij aan een taak die hoort bij de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet, zoals een aanmelding van jou als inwoner.
  • We hebben een goede reden om jouw gegevens te verwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van je persoonsgegevens om je te benaderen voor een klanttevredenheidsonderzoek of het afhandelen van een klacht.
  • We zijn het volgens de wet verplicht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verwerken persoonsgegevens om jou zo goed mogelijk te ondersteunen. In het digitale registratiesysteem waarin we de persoonsgegevens van cliënten/klanten en direct betrokkenen opslaan staan de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres.

Ook staat in dit registratiesysteem in beperkte mate relevante inhoudelijke informatie die nodig is om jou als cliënt/klant goed van dienst te zijn.  Zo verwerken we informatie die van belang is voor onze (keten)partners zodat zij de juiste vervolghulp kunnen bieden.

ZveB maakt alleen gebruik van cookies op de website ten behoeve van de optimale werking van de website en verzamelt geen gegevens van jou wanneer je onze website bezoekt.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Het Aanmeldpunt ZveB bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht of strikt noodzakelijk is. Persoonsgegevens van cliënten/klanten worden na twee kalenderjaren verwijderd. Eventueel worden persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek of verantwoording naar financiers geanonimiseerd. De gegevens zijn dan niet meer te herleiden tot individuele personen.

Je kunt het Aanmeldpunt ZveB verzoeken om persoonsgegevens eerder te vernietigen. Dit verzoek wordt ingewilligd als er geen belangen van derden op het spel staan en het bedrijfsbelang het toelaat.

Hoe gebruiken en beveiligen wij persoonsgegevens?

Het registratiesystemen van ZveB bevat privacygevoelige informatie. Dat betekent dat persoonsgegevens niet zomaar op te vragen of in te zien zijn door anderen.  Aanmeldpunt ZveB gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. We hebben alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken we gebruik van wachtwoorden en codes. Medewerkers hebben alleen toegang tot het registratiesysteem als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Bovendien heeft iedere medewerker bij Aanmeldpunt ZveB vanuit zijn beroep geheimhoudingsplicht.

Daarnaast kunnen leidinggevenden (of door hen aangewezen personen) het registratiesysteem inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.

Met wie wisselt Aanmeldpunt ZveB persoonsgegevens uit?

Aanmeldpunt ZveB deelt persoonsgegevens:

  • Met organisaties of personen die direct betrokken zijn bij de hulpverlening en alleen als dit noodzakelijk is voor de hulpverlening. Bijvoorbeeld om te overleggen wat de beste aanpak in jouw situatie is;
  • Met andere organisaties, nadat goed is bepaald welke organisatie de verdere hulpverlening overneemt. En alleen als dit noodzakelijk is voor de hulpverlening;
  • Met organisaties of bedrijven die in het kader van onze bedrijfsvoering, hulp- en dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Met hen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens kunnen garanderen. Aanmeldpunt ZveB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen;
  • Met personen en instanties van wie het de taak is om onze bedrijfsvoering, hulp- en dienstverlening te evalueren, te controleren, en/of te toetsen. Deze persoonsgegevens worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden tot personen.

We geven je gegevens niet door aan organisaties buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.

Welke rechten heb je m.b.t. de persoonsgegevens die wij van jou verwerken?

Je hebt als cliënt/klant verschillende rechten om controle te houden over jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van deze rechten, zullen wij je daar zo goed mogelijk bij helpen. Soms zijn er uitzonderingen op deze rechten, bijvoorbeeld als er gevaar is voor de veiligheid. Of bijvoorbeeld als een familielid informatie aan de medewerker heeft gegeven, in het vertrouwen dat jij dit niet te zien krijgt. In dat geval mag je dit deel van het dossier niet inzien.

Zolang jouw gegevens in gebruik of in ons archief zijn, heb je de volgende rechten:

Recht op inzage

Ben je 16 jaar of ouder? Dan heb je het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en om jouw gegevens in te zien.

Het is mogelijk dat wij niet alle gegevens verstrekken. Dit kan het geval zijn als privacybelangen van een derde daardoor kunnen worden geschaad. Aan inzage in het dossier/het ontvangen van een afschrift zijn in de regel geen kosten verbonden. Wel vragen wij u om een identiteitsbewijs. Een afschrift van de betreffende gegevens dient vrijwel altijd op kantoor afgehaald te worden.

Recht op correctie/aanpassen van je gegevens

Je mag jouw gegevens laten aanpassen. Het gaat hierbij om het wijzigen van feitelijke gegevens. Bijvoorbeeld als je bent verhuisd en jouw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in jouw geboortedatum of je naam verkeerd hebben geschreven. Indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen hebben verstrekt, dan zullen we de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven.

Recht op beperking en verwijdering

Je mag vragen om het verwijderen van (delen) van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen. Alhoewel het Aanmeldpunt ZveB een verzoek tot (gedeeltelijk) verwijderen in principe moet inwilligen, is het niet altijd mogelijk. Voor sommige gegevens zijn we gebonden aan onze zorgplicht ten opzichte van jou of anderen. Daarover zullen we je dan informeren.

Indien je toestemming hebt gegevens om jouw persoonsgegevens te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht op overdracht/doorgeven van je gegevens

Op jouw verzoek gaan wij de persoonsgegevens die wij van jou hebben, overdragen aan jou of aan een andere organisatie van jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien het persoonsgegevens betreft die je zelf actief en bewust hebt verstrekt en de overdracht geen afbreuk doet aan de rechten van anderen.

Recht van bezwaar

Indien wij gegevens van jou verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer een bekende van jou bij het Aanmeldpunt ZveB werkt. Misschien heb je dan liever niet dat jouw persoonsgegevens door die medewerker worden ingezien. Hierbij zal een belangenafweging volgen.

Recht op het indienen van een klacht over gebruik persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt jouw opmerking of klacht liefst per e-mail indienen bij samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

Jongeren tot 16 jaar

De algemene regel is dat de dossierrechten door de jeugdige zelf worden uitgeoefend vanaf de leeftijd van 16 jaar. Dossierrechten zijn bijvoorbeeld wie het recht heeft op inzage, kopie, correctie, het toevoegen van een eigen verklaring en vernietiging. Dit betekent bijv. dat ouders toestemming nodig hebben van het kind als ze het dossier willen inzien of een kopie willen ontvangen.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar hebben de ouders of wettelijke vertegenwoordiger alle dossierrechten.

Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar is er toestemming van de jongere én de ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig. Bij een meningsverschil kijken we naar het belang van de jongere.

Voordat we een van bovenstaande rechten definitief kunnen toekennen, moeten we eerst jouw identiteit deugdelijk vaststellen. We vragen daarom een identiteitsbewijs. Je kunt een verzoek om gebruik te maken van jouw rechten schriftelijk indienen via de vermelde contactgegevens. Wij geven je dan zo spoedig mogelijk een gemotiveerd antwoord, uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek.

Als we jouw verzoek niet zomaar kunnen of mogen inwilligen dan kunnen we de termijn als dat nodig is, met nog eens twee maanden verlengen. In dat geval zal Zorg voor elkaar Breda je binnen één maand, na ontvangst van jouw verzoek, op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over je privacy?

Wil je meer weten over het gebruik van persoonsgegevens? Wil je gebruik maken van jouw rechten? Of heb je een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Bespreek dit dan met de medewerker van Zorg voor elkaar Breda. Of stuur een mail naar: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl.

Uitgebreide informatie over privacy kun je vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/